Algemene Voorwaarden Accord

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst van Accord, het een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

Deze Algemene Voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Accord. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden kunnen gedownload en geprint worden: Accord Voorwaarden.

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Account: de persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt op de Website en waarmee hij gebruik kan maken van de Dienst;

Accord: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accord Uitzendbureau B.V., kantoorhoudende te (1276LM) Huizen, aan de Huizermaatweg 550 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32043348;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Accord;

Content: alle informatie die door de Gebruiker via de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de Profielen en de Vacatures;

Databank: de door Accord aangelegde database(s) met daarin Profielen en Vacatures en gegevens die worden verzameld bij het gebruik van de Website, al dan niet in geanonimiseerde vorm;

Dienst: de dienst die Accord aan de Gebruiker verleent via de Website, waardoor de Gebruiker via het Account, onder de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden,

(i) in het geval de Gebruiker Werkgever is, (een) Vacature(s) en eventuele andere Content (al dan niet geautomatiseerd) kan plaatsen en toegang en inzage in de Databank met Profielen kan krijgen; of

(ii) in het geval de Gebruiker Werkzoekende is, een Profiel en eventuele andere Content kan plaatsen en toegang en inzage in de Databank met Vacatures kan krijgen;

Gebruiker: de Werkzoekende en/of de Werkgever, die een Account heeft aangemaakt om gebruik te maken van de Dienst;

Inloggegevens: de gebruikersnaam en wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot zijn of haar Account en om gebruik te kunnen maken van de Dienst;

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Partij: de Gebruiker en/of Accord, die gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden; Privacy Statement: het privacy statement van Accord, beschikbaar op AccordPrivacyStatement;

Profiel: een door een Werkzoekende geplaatste omschrijving van zichzelf, waarin zijn of haar CV en gegevens, zoals aangegeven op de Website, worden vermeld;

Vacature: een door een Werkgever geplaatst bericht waarin werk wordt aangeboden en waarop door een Werkzoekende kan worden gereageerd;

Website: de website van Accord op www.Accord.nl en alle onderliggende pagina’s;

Werkgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als werkgever gebruik maakt van de Dienst;

Werkzoekende: de natuurlijke persoon die als werkzoekende gebruik maakt van de Dienst.

Artikel 2 Algemeen

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Accord en Gebruikers, alle rechtsverhoudingen en overeenkomsten tussen Gebruikers en Accord alsmede op ieder gebruik van de Dienst van Accord door Gebruikers.

2.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden door Gebruiker zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Gebruiker en Accord zijn overeengekomen.

2.3 Accord is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na

wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn/haar enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Account te beëindigen.

2.4 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Accord zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

2.2 Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Toegang tot de Dienst

3.1 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, geeft Accord de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licensieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, de Website en de Databanken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, danwel de eigen interne bedrijfsdoeleinden van de Gebruiker in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

3.2 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet de Gebruiker een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. De Gebruiker staat er jegens Accord voor in en is er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Account verstrekt correct, volledig en actueel is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een Account op naam van een ander aan te maken.

3.3 Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van Gebruiker niet meer actueel, volledig of correct zijn, dient de Gebruiker zijn gegevens onverwijld aan te passen dat deze weer actueel volledig en/of correct zijn. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst.

3.4 Tijdens de registratie moet de Gebruiker tevens Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Accord mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens.

3.5 Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker Accord daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

3.6 Accord behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst en/of de Website.

3.7 Accord is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.

Artikel 4 Beschikbaarheid van de Dienst

4.1 Accord is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen en (ii) de Website, de Dienst of het Account (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te verwijderen. Indien de Gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Account te beëindigen.

4.2 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken

van de Dienst. Accord is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten voortkomend uit het gebruik van telecommunicatie die via de telecomprovider in rekening worden gebracht.

4.3 Accord garandeert niet dat de Website en/of de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Accord is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.

Artikel 5 Gebruik van de Dienst

5.1 De Gebruiker aanvaardt dat de Website en de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op de Website en/of Dienst op het moment van gebruik (op “as is” basis). Accord sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

5.2 De Gebruiker staat er jegens Accord voor in dat hij gerechtigd is om van de Diensten gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

5.3 De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Website en/of Dienst verricht.

Artikel 6 Verplichtingen van de Gebruiker

6.1 Door het plaatsen van Vacatures, Profielen en/of andere Content geeft de Gebruiker Accord toestemming deze Vacatures, Profielen en/of andere Content op de Website te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten.

6.2 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Vacatures, Profielen en/of andere Content die zij ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kunnen worden door Werkzoekenden c.q. Werkgevers. Accord aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Algemene Voorwaarden door andere Gebruikers.

6.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan om Content te plaatsen of de Dienst te gebruiken op een manier die:

1. reclameboodschappen bevat;

2. verwijst naar andere vacatures en/of profielen die niet vermeld staan op de Website;

3. op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;

4. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Accord te omzeilen;

5. bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de Gebruiker bij Accord betrokken is;

6. gebruik maakt van andere dan de door Accord goedgekeurde tools om de Website te doorzoeken dan wel die gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;

7. gegevens van andere Gebruikers verzamelt via de Dienst om vervolgens deze Gebruikers te benaderen voor werk en/of geschikte kandidaten;

8. gegevens van andere Gebruikers gebruikt voor doeleinden anders dan die in deze Algemene Voorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Accord;

9. in strijd is met de Algemene Voorwaarden, de Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving;

10. inbreuk maakt op de rechten van Accord en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

11. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is; of

12. de belangen en goede naam van Accord kan schaden.

6.4 De Gebruiker garandeert dat de door haar geplaatste Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Vacatures en/of de Profielen, geen inbreuk maakt op (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden. Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op zijn (Intellectuele

Eigendoms)rechten dan wel de (Intellectuele Eigendoms)rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal de Gebruiker dit onverwijld aan Accord melden via info@accord.nl.

6.5 Accord behoudt zich het recht voor om Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (delen van) Vacatures en/of bedrijfsinformatie c.q. Profiel, in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Website, indien dit naar het oordeel van Accord noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van Accord. Het inkorten, wijzigen, weigeren en/of verwijderen kan onder meer plaatsvinden indien de Gebruiker artikel 6.3 overtreedt.

Artikel 7 Verplichtingen van de Werkgever

7.1 Het is de Werkgever niet toegestaan om:

1. Profielen te plaatsen op de Website;

2. de via de Dienst verkregen Content te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;

3. de door Werkzoekenden verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie danwel andere ongevraagde communicatie, anders dan voor openstaande concrete Vacatures;

4. andere Werkgevers en/of derden te benaderen met (geschikte) Werkzoekenden;

5. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

7.2 Werkgever mag enkel actieve Profielen en contactgegevens van Werkzoekenden uit de Databank gebruiken om de Werkzoekende te benaderen voor een passende, concrete en openstaande Vacature.

Artikel 8 Verplichtingen van de Werkzoekende

8.1 Het is de Werkzoekende niet toegestaan om:

1. Vacatures te plaatsen op de Website;

2. de via de Dienst verkregen Content te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;

3. de door Gebruikers verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie en/of anders dan te reageren op openstaande concrete Vacatures en/of voor andere ongevraagde communicatie;

4. andere Werkzoekenden te benaderen;

5. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

Artikel 9 Privacy

9.1 Bij het aanmaken van het Account en gedurende het verlenen van de Dienst, alsmede bij het bezoeken van de Website worden (persoons)gegevens van de Gebruiker aan Accord verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Accord en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt. De Privacy Statement kunt u hier inzien AccordPrivacyStatement.

Artikel 10 Duur & Beëindiging

10.1 De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en zijn Account te beëindigen. Bij verwijdering van een Account door Gebruiker maakt Accord het Account direct ontoegankelijk en verwijdert de gegevens en/of Content uit de Databank. Bij verwijdering van een Account is het mogelijk dat een Profiel, Vacature en/of Content voor een beperkte tijd na de verwijdering nog openbaar is via de Website en/of websites van derden. Accord is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is of veroorzaakt wordt door deze openbaarmaking van een Profiel, Vacature en/of Content.

10.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Accord ten dienste staan, is Accord te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van Gebruikers in verband met Accord (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, een Account, Profiel of Vacature tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, Content en/of andere materialen te verwijderen, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan Gebruikers te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien: (i) de Gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden; (ii) Accord van mening is dat het handelen van een Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan de Gebruiker zelf, aan andere Gebruikers of aan Accord kan toebrengen. Accord zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

Artikel 11 Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Diensten, alsmede die via de Website en Diensten toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates van de Vacatures en Profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Content, berusten bij Accord en/of haar licentiegevers.

11.2 Ten aanzien van de door de Gebruiker op de Website geplaatste Content, verstrekt de Gebruiker aan Accord een kosteloze, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.

11.3 Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Accord of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

11.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

11.5 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan de Gebruiker over te dragen. De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Accord zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Accord Intellectuele Eigendomsrechten heeft.

Artikel 12 Databank

12.1 De Databank van Accord is aan te merken als een databank in de zin van artikel 1 aanhef en onder a van de Databankenwet. Accord is de producent van deze Databank en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze Databank. De Gebruiker mag gegevens uit de Databank alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze Algemene Voorwaarden en voor uitvoering van de Dienst is toegestaan. De Gebruiker mag niet, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Accord, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Databank opvragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de Databank herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

12.2 In aanvulling op artikel 6.3 is het de Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Dienst. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Databank toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de Databank op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

Artikel 13 Garanties en vrijwaringen

13.1 De Gebruiker is jegens Accord aansprakelijk voor, en vrijwaart Accord volledig tegen, alle schade en kosten die Accord lijdt of maakt ten gevolge van (i) enig handelen van de Gebruiker bij het gebruik van de Dienst en/of de Website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, het plaatsen van Content, (ii) van een onrechtmatige daad van Gebruiker en/of enige inbreuk die Gebruiker maakt op Intellectuele Eigendomsrechten van andere Gebruikers of derden.

13.2 Alle door Accord gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Accord aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

14.2 Indien Accord aansprakelijk is jegens de Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is Accord uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Accord toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, uit hoofde van onrechtmatige daad of anderszins. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan EUR 1.000,- bedragen.

14.3 Iedere aansprakelijkheid van Accord voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving en omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van gebruikers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Accord wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, data en/of documenten en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

14.4 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Accord zelf en/of haar leidinggevenden.

14.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Accord meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Accord vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 15 Varia

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

15.2 Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Accord ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

15.3 Accord mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken en zijn Account beëindigen.

Accord

Werknemers

Of je nu een vaste baan zoekt, een flexibele bijbaan of vakantiewerk: samen maken we er werk van. Bij Accord zijn we er voor jou.

Werkgevers

Met een duidelijk bedrijfsprofiel en een profielschets gaan we een gerichte werving aan. Na een strenge selectie stellen we vervolgens de beste kandidaten voor.