ALGEMENE VOORWAARDEN ACCORD

Deel 1: Algemeen

1.1              Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die naast Accord partij is bij een samenwerkingsovereenkomst.
 2. Samenwerkingsovereenkomst: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en Accord houdende de opdracht op grond waarvan Accord hetzij aan de opdrachtgever een uitzendkracht ter beschikking stelt om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, hetzij een werving & selectieopdracht uitvoert, hetzij een combinatie daarvan.
 3. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met Accord teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.
 4. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht.
 5. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen Accord en de uitzendkracht en/of in de ABU-CAO, inhoudende dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door Accord aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).
 6. ABU-CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) enerzijds en betrokken werknemersorganisaties anderzijds.
 7. Opdrachtgeverstarief: het door de opdrachtgever aan Accord verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW.
 8. Inlenersbeloning: de inlenersbeloning zoals gedefinieerd in de ABU-CAO.

1.2             Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle samenwerkingsovereenkomsten die met Accord worden aangegaan en alle daaraan voorafgaande offertes.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Accord uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

Deel 2: Bepalingen met betrekking tot

terbeschikkingstelling van uitzendkrachten

2.1             De opdracht en de terbeschikkingstelling

Opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
 • óf voor een vaste periode;
 • óf voor een bepaalbare periode;
 • óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of voordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

Eindopdracht

 1. De opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
 2. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat een van beide partijen de opdracht opzegt omdat:
 • de andere partij in verzuim is;
 • de andere partij geliquideerd is;
 • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.

Indien Accord wegens een van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen.

Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Accord voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van Accord onmiddellijk opeisbaar zijn.

Einde terbeschikkingsstelling

 1. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan Accord om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
 2. Indien tussen de uitzendkracht en Accord het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Accord bevestigen.
 3. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Accord de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Accord en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. De opdrachtgever informeert Accord tijdig omtrent het eindigen of voortzetten van de opdracht met inachtneming van artikel 2.4 lid 1, teneinde Accord in staat te stellen haar verplichtingen ter zake een wettelijke aanzegtermijn juist en volledig na te komen.

2.2            Vervanging en beschikbaarheid

 1. Accord is te allen tijde gerechtigd een ter beschikking gestelde uitzendkracht te vervangen. Hiervoor is geen toestemming van de opdrachtgever vereist. De opdrachtgever zal medewerking aan een vervanging slechts op redelijke gronden weigeren. De opdrachtgever zal een eventuele weigering desgevraagd schriftelijk motiveren.
 2. Accord schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien Accord om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

2.3            Opschortingsrecht

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
 •     dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;
 •     de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de kan worden gesteld én;
 •     Accord jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de ABU-CAO.

2.4            Werkprocedure

 1. Partijen bespreken voor aanvang van de uitvoering van de opdracht de voor de terbeschikkingstelling gewenste  informatie waaronder, voor zover nodig een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. Accord bepaalt, aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende (kandidaat-) uitzendkrachten, welke (kandidaat-)uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde uitzendkracht geen doorgang vindt.
 3. Accord schiet niet tekort jegens de opdrachtgever indien de contacten tussen opdrachtgever en Accord voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.
 4. Indien Accord in het kader van de vervulling van op grond van de wet of de CAO op haar rustende verplichtingen informatie van de opdrachtgever behoeft, zal opdrachtgever op eerste verzoek deze informatie kosteloos aan Accord verstrekken.

2.5            Arbeidsduur en werktijden

 1. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat ervoor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet erop toe dat de uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de ABU-CAO.

2.6            Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

 1. De opdrachtgever dient Accord bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat Accord deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht.
 2. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever Accord onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren.

2.7     Functie en beloning

 1. Indien Accord dat nodig acht voor de vaststelling van de beloning van de uitzendkracht, verzoekt Accord t de opdrachtgever om haar de omschrijving van de door de uitzendkracht uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling en informatie over alle elementen van de inlenersbeloning (wat betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zover op dat moment bekend) te verstrekken.
 2. De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de ABU-CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning), en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
 3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan Accord onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving en/of de ABU-CAO.
 4. De opdrachtgever stelt Accord tijdig, in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en vast vastgestelde initiële loonsverhogingen. Dit lid is niet van toepassing indien en zo lang als de uitzendkracht wordt beloond overeenkomstig de ABU-beloning.
 5. Indien en voor zover de uitzendkracht vanwege niet indeelbaarheid wordt beloond overeenkomstig de ABU-beloning, stelt de opdrachtgever Accord tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte van een wijziging n het functiegebouw van de opdrachtgever die tot gevolg heeft dat de door de uitzendkracht uitgeoefende functie alsnog in het functiegebouw van de opdrachtgever kan of had moeten worden ingedeeld. De beloning en het opdrachtgeverstarief worden in dat geval overeenkomstig lid 3 van dit artikel aangepast.
 6. Vergoedingen en toeslagen zoals die voor overwerk, werk in ploegendiensten of onregelmatigheid, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen), verschoven uren en/of bereikbaarheids- of beschikbaarheidsdiensten worden beloond overeenkomstig de ABU-CAO en/of andere toepasselijke arbeidsvoorwaardenregelingen en worden aan de opdrachtgever doorberekend.

2.8     Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
 2. Het is de opdrachtgever behoudens toestemming niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder derde wordt mede verstaan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
 3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Accord en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
 4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk voor bepaalde tijd onder de voorwaarden dat de opdrachtgever leiding en toezicht heeft georganiseerd én de tewerkstelling schriftelijk is overeengekomen met Accord en met de uitzendkracht.
 5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of tenietgegaan.
 6. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Accord verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

2.9     Arbeidsomstandigheden

 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en Accord verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 2. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan Accord tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 3. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het bedrijfsongeval of beroepsziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het bedrijfsongeval of beroepsziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het bedrijfsongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert Accord zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 4. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht alle schade vergoeden die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Accord verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

2.10  Aansprakelijkheid/vrijwaringopdrachtgever

 1. De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Accord.
 2. Indien opdrachtgever een (poule)auto ter beschikking stelt aan de uitzendkracht ten behoeve van het uitoefenen van diens functie, zal opdrachtgever zorgdragen voor een deugdelijke kilometeradministratie van de door de uitzendkracht gereden zakelijke kilometers en Accord een overzicht daarvan verstrekken. Voor alle gevallen waarin de Belastingdienst jegens Accord een vordering instelt in verband met deze kilometervergoedingen, vrijwaart opdrachtgever Accord dienaangaande.
 3. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

2.11    Opdrachtgeverstarief

 1. Het door de opdrachtgever aan Accord verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de door de uitzendkracht gewerkte uren en/of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop Accord op grond van de
  Algemene Voorwaarden, opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en/of de door Accord aan de uitzendkracht verschuldigde toeslagen. Het opdrachtgeverstarief wordt vermeerderd met de kostenvergoedingen die Accord verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgeverstarief en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.
 2. Accord is gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
 • als gevolg van wijziging van de ABU-CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende ABU-CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
 • als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de ABU-CAO of enig verbindend voorschrift;
 • als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de ABU-CAO, de bij de opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving.
 1. Indien de opdrachtgever niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgeverstarief ingevolge lid 2 en/of artikel 2.7, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
 2. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door Accord zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekendgemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd.
 3. Indien door enige oorzaak de toerekenbaarheid is aan de opdrachtgever de beloning te laag is vastgesteld, is Accord gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning vast te stellen en het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. Accord kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Accord zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2.12   Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

Indien:

 1. de uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, of:
 2. ingevolge de opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan vijftien uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de uitzendarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever ten minste gehouden aan de uitzendonderneming per oproep te betalen het opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens de uitzendonderneming.

2.13   Facturatie

 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten.
 2. Indien geen wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren. De opdrachtgever en Accord kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten.
 3. De opdrachtgever draagt zorg voor een concrete en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen inzien, dat de daarin opgenomen gegevens van de uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge deze Algemene Voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte kosten.
 4. Indien de opdrachtgever de tijdsverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat Accord aansluitend de door de uitzendkracht gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Accord wordt verstrekt.
 5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij Accord de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Accord gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.
 6. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de uitzendkracht en Accord ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de uitzendkracht bij Accord ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

2.14   Intellectuele en industriële eigendom

 1. Accord zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien Accord in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendkracht of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Accord.
 2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert Accord over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Accord.
 3. Accord is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

2.15   Geheimhouding

 1. Accord en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. Accord zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaarwordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Accord over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Accord. Accord is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

2.16   Bijzondere verplichtingen met betrekking tot identiteit en verwerking persoonsgegevens

 1. De opdrachtgever aan wie door Accord een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld, verifieert en stelt de identiteit vast van de uitzendkracht conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet op de loonbelasting en de Wet op de identificatieplicht. Tevens zal de opdrachtgever voldoen aan de op hem deswege rustende administratie- en bewaarplichten.
 2. Ter zake vreemdelingen verklaart de opdrachtgever zich uitdrukkelijk bekend met de Wav, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document bedoeld in artikel 1 sub 1 tot en met 3 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van dit document, stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. Accord is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wav aan de opdrachtgever wordt opgelegd.
 3. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de geldende wet- en regelgeving aangaande de verwerking van persoonsgegevens. Accord en de opdrachtgever zullen elkaar in staat stellen voornoemde wet- en regelgeving te kunnen naleven. De opdrachtgever zal de via Accord verkregen persoonsgegevens in ieder geval slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verkregen, zal deze niet langer bewaren dan conform wet- en regelgeving toegestaan en zal zorgen voor een adequate beveiliging van deze persoonsgegevens.

2.17   Bejegening uitzendkracht

 1. Opdrachtgever en Accord zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. Opdrachtgever en Accord zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de opdracht, en bij de selectie en de behandeling van uitzendkrachten.
 2. Opdrachtgever is bekend met de Wet Huis voor klokkenluiders en waarborgt dat de uitzendkracht op de gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijg tot de klokkenluidersregeling indien de opdrachtgever een dergelijke regeling kent of op hem van toepassing is.
 3. Indien de opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de bejegening van werknemers, zal hij waarborgen dat de uitzendkracht op gelijke wijze toegang krijgt tot deze klachtenregeling. Het gaat hierbij enkel om klachten die niet het werkgeverschap van Accord betreffen. Dit alles, voor zover er geen wettelijke verplichtingen anderszins bestaan.

2.18   Medezeggenschap

 1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van Accord of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.
 2. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.
 3. Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de (verwachte) inzet van uitzendkrachten in zijn onderneming. Indien en voor zover opdrachtgever bij de vervulling van deze informatieverplichtingen zich wenst te baseren op de door de uitzendonderneming verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waar de WOR toe verplicht.

2.19   Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

 1. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en zorgt dat uitzendkrachten gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.
 2. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Waadi en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de uitzendkracht, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van die onderneming.
 3. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 van de Waadi. Het is Accord niet toegestaan medewerkers ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever of in het gedeelte van de onderneming van opdrachtgever waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat. De opdrachtgever zal Accord tijdig en volledig informeren over het voornemen, aanvangen, voortduren of eindigen van door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder doch niet uitsluitend een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting.

De opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn toezicht en leiding over de uitzendkracht uitdrukkelijk geen opdrachten aan de uitzendkracht verstrekken waardoor artikel 10 Waadi zal worden overtreden. Zoals, maar niet beperkt tot, het door uitzendkrachten laten uitvoeren van werkzaamheden die normaliter worden uitgevoerd die op dat moment deelnemen aan de collectieve acties.

2.20 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht

 1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht verstaan:
 • het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de uitzendkracht;
 • het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);
 • het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).
 1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder uitzendkracht tevens verstaan:
 • de aspirant-uitzendkracht die bij Accord is ingeschreven;
 • de (aspirant-)uitzendkracht die is voorgesteld aan de opdrachtgever;
 • de uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan drie maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd.
 1. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een uitzendkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.
 2. De opdrachtgever brengt Accord schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.
 3. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan indien en voor zover de uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met Accord niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, en indien en voor zover de opdrachtgever de opdracht met Accord niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.
 4. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid c. tot en met e. bepaalde binnen een termijn van zes maanden na aanvang van de terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaat voor dezelfde of een andere functie, is de opdrachtgever aan Accord de volgende vergoeding verschuldigd:
 • indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt vóórdat de terbeschikkingstelling tien gewerkte weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 20% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht over een periode van zes maanden;
 • indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt nadat de ter beschikkingstelling tien gewerkte weken heeft geduurd maar vóórdat de ter beschikkingstelling negentien gewerkte weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 15% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht over een periode van zes maanden;
 • indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt nadat de terbeschikkingstelling negentien gewerkte weken heeft geduurd maar vóórdat de terbeschikkingstelling zevenentwintig gewerkte weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 10% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht over een periode van zes maanden. Onder ‘gewerkte weken’ wordt in dit artikel verstaan: weken waarin de uitzendkracht bij de opdrachtgever werkzaam is geweest in het kader van de opdracht.
 1. Indien een uitzendkracht door tussenkomst van Accord aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke opdrachtgever met die uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 20% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest over een periode van zes maanden, indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen. De opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Accord in contact is gekomen met de uitzendkracht. Ook indien de uitzendkracht binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert of indien de opdrachtgever de uitzendkracht binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gebracht rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat, is de opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zoals genoemd in de eerste volzin van dit lid.
 2. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht tijdens een opdracht die tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gerechtigd te besluiten de krachtens opdracht overeengekomen opzegtermijn niet in acht te nemen. In dat geval is de opdrachtgever echter gehouden de schade te vergoeden die Accord hierdoor lijdt. Deze schade wordt gefixeerd op 30% van het opdrachtgeverstarief over de niet in acht genomen opzegtermijn voor de betreffende opdracht. Daarnaast dient de opdrachtgever de in lid f. van dit artikel genoemde vergoeding voldoen, voor zover van toepassing.
 3. Indien de opdrachtgever met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat tijdens een opdracht die niet tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen opdrachtgeverstarief voor de betreffende uitzendkracht voor de resterende duur van de opdracht te voldoen. Daarnaast dient de opdrachtgever de in lid f. van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing.
 4. Het opdrachtgeverstarief, zoals meermalen vermeld in dit artikel, wordt berekend over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de opdracht tot stand gekomen respectievelijk niet geëindigd, met een minimum van 20 uur per week.
 5. Het bepaalde in artikel 4.2 is eveneens van toepassing op de in rekening gebrachte vergoedingen uit hoofde van dit artikel 2.20.

Deel 3: Bepalingen met betrekking tot werving & selectie

3.1      Honorarium en kosten

 1. Bij succesvolle vervulling van een werving & selectieopdracht is de opdrachtgever aan Accord het in de samenwerkingsovereenkomst vermelde honorarium verschuldigd. Tenzij in de samenwerkingsovereenkomst een vast bedrag wordt vermeld, wordt het honorarium berekend volgens het aldaar vermelde percentage van het bruto jaarsalaris op full-time basis van de geselecteerde kandidaat. Het bruto jaarsalaris op full-time basis omvat 12 maal het salaris van de geselecteerde kandidaat bij een full-time dienstverband per maand zou ontvangen, vermeerderd met 8% vakantietoeslag en (eventuele) emolumenten. In geval van een part-time dienstverband wordt het daarbij horende salaris van de kandidaat derhalve omgerekend naar een full-time salaris.
 2. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt verstaan het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst met de door Accord geselecteerde kandidaat. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Accord aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming.
 3. Tenzij de opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door Accord geïntroduceerde kandidaat bij de opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.
 4. Naast het verschuldigde honorarium is de opdrachtgever verplicht de in overleg tussen partijen door Accord gemaakte kosten te vergoeden.
 5. Voor zover niet evident is dat Accord op de hoogte is van de succesvolle vervulling van de opdracht, dient opdrachtgever altijd direct na ondertekening van de arbeidsovereenkomst bij opdrachtgever of een gelieerde onderneming, dat uit zichzelf aan Accord kenbaar te maken. Laat opdrachtgever dat na, en zou Accord daardoor dus haar honorarium dreigen mis te lopen, dan wordt opdrachtgever, zonder dat een sommatie of ingebrekestelling nodig is, aan Accord een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter grootte van € 25.000,-

3.2     Garantieregeling

Indien de geworven kandidaat op eigen verzoek tijdens zijn proeftijd, – of, indien geen proeftijd van toepassing is, binnen een maand na aanvang van de arbeidsovereenkomst -, de arbeidsovereenkomst opzegt, dan zal Accord zich gedurende drie maanden nadat zij daarvan in kennis wordt gesteld, inspannen om de opdracht opnieuw te vervullen. Wordt niet binnen die termijn van drie maanden bij de opdrachtgever een kandidaat geïntroduceerd die op enig moment leidt tot een succesvolle vervulling van de opdracht, dan zal Accord de helft van het betaalde honorarium crediteren en terugbetalen.

3.3     Facturatie

 1. Het door de opdrachtgever verschuldigde honorarium kan door Accord worden gefactureerd direct na de mededeling door de opdrachtgever dat de werving- en selectieprocedure ten aanzien van de door Accord geselecteerde kandidaat is geslaagd.
 2. Ter bepaling van het te factureren honorarium, dient de opdrachtgever tegelijkertijd met de mededeling als hierboven bedoeld aan Accord alle gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de bepaling van het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door Accord geselecteerde kandidaat.

Deel 4: Bepalingen voor alle
samenwerkingsovereenkomsten

4.1      Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

 1. Accord is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Accord is echter nimmer aansprakelijk voor schade die voor de opdrachtgever zou kunnen ontstaan vanwege het feit dat de uitgezonden of geselecteerde kandidaat niet geschikt is voor de betreffende functie of door opdrachtgever niet geschikt wordt bevonden. Voor de beslissing om een via Accord uitgezonden uitzendkracht in te zetten of met een door Accord geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, evenals voor de inhoud van die overeenkomst, is de opdrachtgever zelfverantwoordelijk.
 2. Indien en voor zover Accord haar inspanningsverplichting niet nakomt, is Accord, met achtneming van het hierna in de leden 3 en 4 en elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij Accord en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Accord.
 3. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van Accord is beperkt tot het door Accord aan de opdrachtgever in rekening te brengen (a) opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden in geval van een uitzendopdracht, respectievelijk (b) het honorarium in geval van een werving & selectieopdracht. Het door Accord maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
 4. Aansprakelijkheid van Accord voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

4.2     Betaling

 1. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
 2. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Accord een direct opeisbare vertragingsrente ter grootte van 1% verschuldigd van de verschuldigde hoofdsom per maand. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de contractuele rente. Indien de werkelijke (buiten)gerechtelijke kosten echter meer bedragen dan hetgeen volgt uit de vorige zin, dienen die werkelijke kosten te worden betaald.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling is Accord gerechtigd, ter beoordeling van Accord en zonder nadere ingebrekestelling, om de overeengekomen dienstverlening, ook ten aanzien van eventuele andere werkzaamheden van Accord voor de opdrachtgever, op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag.
 4. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.3     Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Accord is gevestigd.

4.4     Slotbepaling

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Accord

Werknemers

Of je nu een vaste baan zoekt, een flexibele bijbaan of vakantiewerk: samen maken we er werk van. Bij Accord zijn we er voor jou.

Werkgevers

Met een duidelijk bedrijfsprofiel en een profielschets gaan we een gerichte werving aan. Na een strenge selectie stellen we vervolgens de beste kandidaten voor.